El ple extraordinari del 29 de Gener de 2010.

diumenge, 31 de gener del 2010


Nou persones de públic van assistir al ple del passat divendres 29 de gener, amb 4 punts en el ordre del dia.

El primer punt va tractar de l’ aprovació definitiva del pressupost d' aquest any 2010. En el debat previ a la votació, l’ alcalde es va mostrar disposat a acceptar les al•legacions presentades per escrit per part del grup municipal de CiU. Finalment no es va arribar al acord proposat per l’ alcalde, i el pressupost aprovat va ser el mateix que el passat 28 de desembre es va aprovar provisionalment, incorporant una correcció tècnica que afegeix al pressupost la despesa del camp de futbol. Els 6 regidors de ERC varen votar a favor i els 5 regidors dels altres dos grups varen votar-hi en contra. El debat d’ aquest punt va ser força llarg i els propers dies penjaré en aquest bloc un escrit donant la meva visió d’ aquest punt.

Seguidament es va passar a l`aprovació definitiva del FEIL del 2010. Els dos projectes aprovats inicialment en el ple del passat 28 de desembre, l’ il•luminació amb tecnologia LED dels carrers Santa Eugenia i Països Catalans, i l’ instal•lació de plaques solars a la teulada del pavelló, varen ser aprovats definitivament amb el vot a favor dels 3 regidors de PeM i els 6 de ERC, i el vot en contra dels 2 regidors de CiU.

El tercer Punt del ordre del dia, “Recurs contenciós administratiu contra la desestimació per silenci de la reclamació formulada per l'Ajuntament de Calldetenes a la Generalitat de Catalunya”, feia referència a la Font d’ en Titus, un tema que fa quinze anys que dura, i que per no allargar-me també exposaré la meva opinió en un altre escrit.

El darrer punt del ordre del dia, “Designació d'un representant per tal de que participi en els treballs de la Comissió de Garanties d'Admissió dels Serveis Territorials de la Catalunya Central”, va generar un llarg debat sobre si la distribució territorial dels centres d’ ensenyament que s’ havia fet era l’ adequada o no, aspecte que tampoc estava en mans del ajuntament resoldre. Finalment la proposta va ser aprovada.

Del ple destacaria dos aspectes que em van cridar l’ atenció, i que darrerament venen sent repetitius. Per una part la desqualificació permanent per part d’ un regidor de CiU, de qualsevol informe o proposta del equip de govern, en general sense fer referència al contingut de les mateixes, sinó a la proximitat a ERC dels qui l’ han elaborada, tant si es el secretari, els tècnics municipals o altres tècnics (“tot es el mateix” varen ser les paraules). Aquest enfrontament permanent i els argument utilitzats, fan difícil el desenvolupament de qualsevol mena de debat.

L’ altre aspecte que em resulta sorprenent, i que darrerament també es repeteix amb freqüència, es que sigui un regidor del equip de govern qui faci les preguntes mes incisives i/o compromeses a l’ alcalde. Naturalment trobo be que es facin les preguntes que es creguin convenients, per això hi ha el ple, però em sorprèn que sigui un regidor de ERC, qui faci tantes preguntes d’ aquest estil com puguin fer els grups de la oposició. Com espectador dels plens, em queda la sensació de que l’ equip de govern no es tal equip, de que l’ esmentat regidor no deu participar en els debats de treball de les propostes i de preparació dels plens, i de que amb aquesta manera de fer, d’ anar per lliure, es generen uns debats plens d’ incertesa i d’ improvisació.
Llegir més...