Comparativa Impostos municipals 2011 - El IBI.

dilluns, 28 de novembre del 2011

Com a continuació del escrit sobre el IBI del any passat, m' he animat a fer de nou una comparativa amb les dades recaptades durant l' exercici 2010 en concepte de IBI, per veure quina es l' evolució d' aquest impost i on estem posicionats respecte als municipis veïns. Com cada any, la comparativa l' he fet en base al cost del rebut mig en el cas de les finques urbanes i el cost per per hectàrea en el cas de les rústiques,  ja que resulten indicadors fàcils d' entendre que ens diuen el que realment paguem els veïns de Calldetenes en comparació als pobles veins. La font de les dades per fer la comparativa es la web del cadastre.

Si parlem de les finques urbanes, s'aprecia una contenció en el import per rebut, degut a la puja mínima d' aquest impost que en el seu moment va decidir l' anterior govern. Aquest fet ha provocat que passem de ser el municipi més car ara fa un any dels quatre que comparem, a la tercera posició tal com es veu en la primera gràfica. Cal dir que en el darrer ple extraordinari del dia 10 de Novembre, el nou govern va acordar una pujada del IBI pel proper any 2012 d' un 4,1 % per les finques urbanes, una decisió que segurament ens tornarà a posicionar com el municipi més car per aquest concepte, ja sembla que els altres municipis de la comparativa, han apostat per la contenció.

Un altre aspecte a considerar, es que a pesar de la contenció en la revisió del impost, l' import recaptat per l'  ajuntament va creixa significativament tal com es pot veure en aquesta segona gràfica, degut bàsicament a al increment del nº de rebuts i també a les possibles modificacions del valor cadastral d' alguns immobles.Si parlem de les finques rústiques veurem quer tot i la puja del anterior govern, de nou som el segon municipi que va pagar menys per aquest concepte. Remarcar la gran diferencia de tots el municipis respecte a Folgueroles, deguda amb tota seguretat a la recent actualització del cadastre. Tot i així el nou govern ha decidit no tocar aquest impost, quan es evident que igual que l' any passat hi ha marge per fer-ho si ens comparem amb els municipis veïns, com es pot veure en el tercer gràfic (en aquest cas la comparació es fa en cost/ha). Personalment no entenc aquesta decisió, ja que si tenim en compte aquesta darrera puja del 4,1% de les finques urbanes, la diferencia del que hauran pujat respecte a les finques rústiques aquets darrers cinc anys, està al voltant de 10 punts percentuals, sense que hi vegi cap raó objectiva perquè sigui així.

Com a conseqüència de la crisi, tots sabem que el preu de la vivenda ha caigut els darrers dos anys, i si bé no em sembla massa raonable demanar un rebaix del IBI en la mateixa proporció com alguns han demanat, ja que apart de ser contradictori amb haver demanat contenció del IBI els anys que el preu de la vivenda pujava desmesuradament, el que aconseguiríem es acabar d' enfonsar els ingressos municipals, si que crec que hauria estat encertat no tocar aquest impost tampoc per les finques urbanes, i en cas de tenir que fer-ho per necessitats pressupostaries, no fer-ho per sobre del increment del IPC i fer-ho també extensiu a les finques rústiques, per tal de que tots fóssim solidaris en la mateixa proporció.

En el darrer ple es va parlar d' una propera revisió del cadastre, amb l' argument de que toca fer-la cada deu anys, i a Calldetenes ja el fa (les finques urbanes es varen revisar el 1.999 i les rústiques el 2.001 segons consta a la web del cadastre). En referència a aquest tema volia fer dues consideracions. La primera es que crec que la llei no obliga als ajuntament a fer aquesta revisió, ja que son molts els que no l' han feta des de fa més de 20 anys. La segona es que crec que fer aquesta revisió es totalment necessari des de un punt de vista de justícia social, ja que unifica el criteris de valoració de totes les finques, però que si es fa s' ha d' evitar que serveixi d' excusa per incrementar significativament la recaptació, cosa que solen fer molts ajuntaments. Existeixen eines suficients de simulació per ajustar els coeficients, i no fer una pujada general encoberta amb l' excusa de que "ens han revisat" el cadastre.

Llegir més...

El ple extraordinari del 10 de Novembre de 2011.

dissabte, 12 de novembre del 2011

Amb vuit persones de públic i novament amb l' absència del cap de llista del grup municipal de ERC, es va celebrar el ple extraordinari per aprovar les ordenances fiscals que regiran durant el 2012.

Remarcar que en aquesta ocasió tot i la seva importància el ple no es va retransmetre en directe, i ni tant sols es va gravar en vídeo, i per tant les persones que tenien pensat seguir-lo en directe o en diferit per internet no podran fer-ho. La política de comunicació del nostre ajuntament resulta francament erràtica, i molt llunyana del que s' ens va prometre durant la campanya, ja que a part dels continuats canvis de criteri en les esmentades gravacions, de moment tampoc hem pogut veure el butlletí informatiu que s' ens j havia promès primer pel setembre, i posteriorment per l' octubre.

El primer punt del ordre del dia feia referència a la revisió de tarifes del servei d' aigua potable. Segons l' equip de govern les modificacions introduïdes representen un increment del 8% per cent. Tot i així famílies que tenen un consum baix, es creu que veuran reduït l' import del seu rebut, degut a la eliminació de la taxa del cànon de portada d' aigües. Aquest punt va ser aprovat amb el vot a favor dels sis membres del equip de govern, i el vot en contra del grup municipal de ERC, sense que aquest grup n' argumentes els motius del seu vot contrari.

El segon punt del ordre del dia, va resultar força carregós degut a la quantitat de taxes existents. Aquest punt es va aprovar amb el vot a favor dels dos grups que formen l' equip de govern, i l' abstenció del grup de ERC. Aquest grup va argumentar que en l' època de crisi que estem travessant, considerava excessives les puges proposades.

La puja aprovada per els principals impostos va ser la següent. El impost per la recollida de deixalles pujarà un 5%, amb el compromís de no apujar-lo el proper exercici si durant el 2012 s' aconsegueix reduir suficientment la despesa. El d' activitats econòmiques es mantindrà igual que en l' exercici anterior. El de vehicles pujarà un 2,4 %, i el de bens immobles (IBI) pujarà un 4% per la gran majoria d' immobles, mentre que per els terrenys rurals es mantindrà igual que en el exercici 2011.

Tot i que es tractava d' un ple extraordinari, un cop finalitzat l' alcalde va donar la paraula al públic, que va fer una única pregunta referent a les analítiques del aigua. Afegir que personalment crec que seria molt millor, que el públic pugui parlar en tots els plens sense cap excepció, i sense que l' alcalde s' hagi de plantejar si obre o no un torn de precs i preguntes..
Llegir més...

El ple ordinari del 7 de Novembre de 2011.

dimarts, 8 de novembre del 2011

El ple ordinari que es va celebrar ahir va ser seguit presencialment per 14 persones, i probablement algunes més han pogut seguir-ho per Internet, aprofitant que novament el ple es va retransmetre en directe, i que ara ja es pot consultar la gravació a la pagina web municipal. El cap de llista del grup municipal de ERC no va poder assistir-hi.

Com podeu comprovar els que visualitzeu la gravació, la qualitat del la imatge i del so tot i que suficients no son gaire bones, i pel que he vist les darreres intervencions del públic no han quedat enregistrades, provablement per problemes deguts a la tecnologia utilitzada. Per altre banda seria desitjable que l' ajuntament modifiques la pagina web, i tots els vídeos gravats fossin fàcilment accessibles juntament amb les actes i les convocatòries, de moment el vídeo del ple d' ahir el podeu veure en aquest enllaç.

Del ple em va cridar l' atenció que desprès de molts mesos d' assitència continuada la premsa no hi fos present, potser ells han estat uns dels beneficiats d' aquesta iniciativa municipal de gravar els plens, ja que podran informar sense l' obligació d' assistir-hi. També em va sorprendre que novament el grup municipal d' ERC no utilitzes el torn de precs i preguntes per interrogar al equip de govern sobre aspectes del funcionament municipal.

Abans de que el públic efectues les seves preguntes, el regidor de serveis  va donar les oportunes explicacions i va demanar disculpes, per les deficient informació als veïns referent a que el dia 31 d' Octubre no hi hauria recollida. L' explicació del regidor va ser a iniciativa propia, i crec que aquest es un fet poc habitual que mereix la meva felicitació, i també el primer pas perquè aquesta mena d' incidents no es repeteixin.

Per part del públic es va preguntar sobre quan esta previst publicar la informació comptable a la web municipal promesa durant la campanya electoral, aspecte que el regidor d' hisenda va respondre explicant que en uns quinze dies l' auditoria que s' esta acabant es faria pública, i que aquest seria el punt de partida per publicar aquesta mena de informació a la web, ja que es disposaria d' unes dades fiables.

També des del públic es va preguntar sobre la posició dels dos grups del equip de govern en referència els problemes amb el club de futbol, sobre les pèrdues econòmiques de les dues darreres representacions de teatre, i també es va debatre sobre com millorar la informació als afectats, quan la companyia encarregada de la recollida d' escombraries deixa alguna bossa per no fer-se correctament la selecció de les deixalles.

Finalment també es va preguntar per quina era la previsió de puja dels impostos que hi havia pel proper any 2012, aquesta pregunta es una de les que no va quedar registrades en al vídeo. L' alcalde va respondre que no podia avançar informació ja que encara no estava del tot definida, i ens va emplaçar a un ple extraordinari el proper dijous dia 10 de Novembre les 21 hores. El regidor de hisenda va ampliar la informació donant a entendre que tot i el període de crisi que vivim, els impostos pujaran de manera significativa per mantenir el nivell de serveis que tenim, una posició que de confirmar-se per mi resultaria francament contradictòria, amb la postura mantinguda pels mateixos grups que ara governen quan eren a la oposició, i defensaven que no es podien apujar els impostos argumentant la existència de la crisi i  que a Calldetenes ja era més alts que qualsevol dels pobles veïns.
Llegir més...