Ajuda del govern espanyol als ajuntaments.

dilluns, 20 d’abril del 2009


El president espanyol va anunciar ahir que el consell de ministres del proper divendres, aprovaria la concessió d’ un aval de 3.000 milions d’ euros, per tal de que els autònoms i petits empresaris amb els que els ajuntaments tenen deutes pendents, puguin disposar dels diners de manera immediata.

L’ anunci ha estat ben rebut per els representants de les empreses, que d’ aquesta manera veuen alleugerit l’ ofec econòmic al que es veuen sotmesos per les corporacions locals, que al mateix temps estan estrangulades pel fet de veure’s obligades a prestar serveis que no els corresponen, sense rebre el finançament adequat, tal com varen manifestar alcaldes entrevistats pel 9 Nou, i comentat en el escrit del 10.4.2009 en aquest mateix bloc.

Que a nivell del govern d’ Espanya es prenguin aquest tipus de mesures, dona idea de quina es la situació real dels ajuntaments espanyols en general i dels catalans en particular, encara mes castigats pel deficient finançament de Catalunya.

Voler dramatitzar la situació econòmica del nostre ajuntament, que no hi a dubte que es greu, em sembla fer un flac favor al poble, al igual que em sembla que es busca la confrontació i l’ enrenou , quan s’ acusa d’ “insolidari” i d’ “irresponsable” a qui publica dades al meu entendre contrastades i objectives, com les que donava en el escrit.
Llegir més...

Ple municipal ordinari del 14 d’ abril.

divendres, 17 d’abril del 2009


Desprès dels entrebancs apareguts en els plens anteriors, aquest primer ple ordinari del any va començar amb tota normalitat informant de la resolució del 3 d’ abril, que confirmava a en Jordi Berenguer com a secretari-interventor interí de Calldetenes, un cop corregits els defectes de forma denunciats per CiU en els plens anteriors, i que varen impedir el seu nomenament fa unes setmanes.

La protocol·lària aprovació de les actes pendents i l’ informació de les resolucions de l’ alcaldia, varen donar pas a l’ aprovació de “ les modificacions i de la correcció d’ errades de les ordenances fiscals pel 2009”, amb el vot a favor dels regidors de PeM i ERC, i l’ abstenció de CiU.

El punt següent va ser aprovar l’ acceptació d’ un crèdit de 150.000€ a interès zero, que te com a destí el pagament de les obres del Auditori-teatre i de la nau de la brigada. L’ alcalde va informar que encara quedava pendent l’ acceptació d’ un altre crèdit també de 150.000€ i a interès zero. CiU es va abstenir a l’ hora d’ acceptar la concessió del crèdit, mentre que PeM i ERC varen votar-hi a favor.

Un cop aprovat per unanimitat “els comptes de gestió i recaptació del exercici 2008 del organisme de gestió tributaria”, es va presentar a aprovació l’ ordenança municipal reguladora del mercat. Els comentaris dels tres grups varen ser favorables a la feina feta entre tots, i sobre la necessitat de mantenir una comissió de seguiment, proposta que va ser acceptada per l’ equip de govern, al manifestar que aquesta era l’ intenció.

Quan semblava que tots votarien a favor, CiU va fer saber que havien trobat un informe de la secretaria anterior desfavorable a la contractació del assentador del mercat, del que l' equip de govern i els regidors de PeM van negar tenirne coneixament. Aquesta intervenció va portar a una discussió, sobre si el que es pagava al assentador era correcta o massa elevat, una discussió al meu entendre innecessària ja que aquest import era conegut de plens anteriors. L’ alcalde es va mostrar disposat a analitzar aquest tema, tot manifestant que aquest sou no formava part de l’ ordenança. Finalment l’ ordenança es va aprovar amb el vot en contra de CiU i l’ abstenció de PeM. Personalment no crec que sigui desmesurat l’ import “brut” pagat per treballar 52 festius , i el que demanaria a cada un dels grups, es que manifestessin que es el que consideren just pagar, per una feina de 7 o 8 hores en festiu, i d’ aquesta manera mirar de resoldre ràpidament aquest conflicte.

El punt següent va ser l’ aprovació definitiva del pressupost del 2009. Un cop llegits els arguments de perquè no s’ acceptaven les al·legacions presentades per CiU, el seu portaveu va treure un nou informe de l’ anterior secretaria, on s’ informava negativament del pressupost. L’ alcalde va negar tenir-ne coneixement, i també que tingués cap validesa ja que el que comptava era el darrer que s’ havia presentat amb el pressupost. L’ alcalde va demanar al portaveu de CiU si l’ informe estava signat, i aquest va respondre que no estava signat per ningú. El portaveu de CiU va demanar que constes en acta que l’ alcalde deia que no en tenia coneixement. En podeu trobar mes informació en el article del 9 Nou d’ avui divendres, on es comenta i s’ amplia l’ informació sobre aquesta “guerra dels informes”, durant la qual el portaveu de CiU va demanar la dimissió del equip de govern.

Un cop aprovades quatre mocions, una a favor del manteniment de la quota de participació dels ajuntaments, la segona per demanar la millora del finançament dels ajuntaments, la tercera en reconeixement dels 30 anys d’ ajuntaments democràtics, i finalment la proposada fa uns mesos des d’ aquest bloc en favor de l’ eliminació del cànon sobre els suports digitals, es va entrar en el apartat de precs i preguntes.

En aquest apartat, es va demanar al equip de govern un compromís de pagament de les factures raonable i el mes curt possible, proposta que l’ equip de govern va acceptar estudiar, tot i comentar que en ocasions venen condicionats per la recepció de les subvencions.

En temes d’ obres es va fer referència a les obres de l’ urbanització del Pujol, sobre les que l’ ajuntament havia mantingut recentment una reunió amb els veïns, alguns dels quals eren presents al ple, i també es va preguntar sobre la situació de la variant, que segons sembla es disposarà del projecte definitiu aquest mes de maig.

Sobre assumptes de funcionament intern, es va demanar per part de CiU, tenir accés a les actes de la comissió de govern, petició que l’ alcalde va confirmar que hi tenien tot el dret i que només calia que les sol·licitessin al secretari. També es va demanar per part de PeM, que tots els consellers disposessin del pin distintiu del ajuntament de Calldetenes, tot preguntant quins eren els criteris per donar-lo.

En temes de medi ambient i com a resultat d’ una preguntes de PeM, l’ alcalde va explicar que s’ havia fet un estudi sobre el nivell de sorolls al poble, i que el projecte d’ ordenació del transit s’ estava acabant. PeM va donar a entendre que es podien fer coses per reduir la contaminació per nitrats d’ algunes zones del poble, fent referència al estudi publicat fa poc pel GDT, i sobre el que vaig publicar un escrit fa uns dies parlant de les fonts de Calldetenes. Tant de bo d’ una vegada hi hagi alguna iniciativa en aquest tema dels vessaments excessius de purins, llargament comentat en aquest bloc

En temes de tecnologia l’ alcalde va confirma que s’ estava treballant en la nova web municipal, i va comentar l’ adhesió de Calldetenes al projecte de “ciutats digitals”, que tindria que beneficiar a empreses i veïns del poble en el coneixament i aplicació de les noves tecnologies.

En definitiva un ple dens, tens i llarg, fins el punt que quan es va donar la paraula al públic, la majoria de la dotzena llarga de veïns que hi varen assistir, ja havien deixat la sala.
Llegir més...

EL 9 Nou analitza l’ endeutament del ajuntaments d’ Osona i el Ripollès.

divendres, 10 d’abril del 2009


En un article de dues pagines, més la portada i l' editorial, El 9 Nou del 9 d' abril, ha analitzat la situació del endeutament dels ajuntaments d’ Osona i el Ripollès. Es tracta d’ un llarg article on a part d’ exposar las dades sobre el “deute viu” dels ajuntaments, a partir de les dades publicades pel “ministerio de hacienda”, en les que ha centrat l’ estudi sobre els municipis d’ Osona i el Ripollès, i on també publica l’ opinió d’ alguns alcaldes.

Com a complement al meu escrit del passat dia 2 d’ abril, i aprofitant la publicació d’ aquest article, afegiria que si ens limitem a la comarca d’ Osona, l’ ajuntament de Calldetenes es el sisè amb el deute viu mes elevat, i si contemplem els 70 municipis de Osona i el Ripollés segons es desprèn del anàlisi del 9 Nou, seria el divuitè municipi amb el deute per habitant més alt, situant-se poc mes o menys en el mateix nivell que tenia en el ranking provincial, es a dir a la banda alta.

Considero molt significativa l’ opinió pràcticament unànime dels alcaldes entrevistats, que “relativitzen l’ endeutament i asseguren que el taló d’ Aquil·les dels ajuntaments es el finançament”, ja que segons afirmen els alcaldes, els correspon pagar per serveis que no tindrien que pagar, i no tenen garantits els recursos per fer-ho.

Afirmacions com que “un ajuntament que vol fer coses s’ ha d’ endeutar”, o que “els diners no s’ han de tenir a la caixa sinó que s’ han de fer treballar”, juntament amb la petició unànime d’ un millor finançament, son el denominador comú crec que de tots els alcaldes entrevistats, de tots els colors politics i que governen municipis amb molt diferent número d’ habitants i amb diferent nivell d’ endeutament. Coincideixo majoritàriament amb aquestes opinions, i també amb l’ afirmació de que “l’ endeutament es l’ arma mes utilitzada per l’ oposició al ‘hora de criticar la gestió del equip de govern”, que es comenta a l’ editorial. Penso que es lògic que així sigui, però que cal mantenir aquesta critica fins a uns límits, deixant de banda anuncis apocalíptics de grans desgràcies.

Esta clar que cal controlar l’ endeutament, i que cal que estigui dintre dels límits permesos per la llei. Les lleis destinades a las corporacions locals, marquen els límits del terreny de joc, tant per tancar un pressupost i presentar el números a la sindicatura de comptes, per aprovar-ne un de nou, per nominar un secretari o per marcar fins a on es pot endeutar un ajuntament, i si la llei no es correcte o no es pot complir com sembla que passa en alguns casos, el que caldria seria canviar-la.
Llegir més...

Les fonts de Calldetenes analitzades pel GDT.

dijous, 9 d’abril del 2009


Vull agrair al Grup de Defensa del Ter, que hagin respost tant ràpidament a la meva petició dels informes de les analítiques de les fons d’ Osona, analítiques que venen fent des de l’ any 2000 i de forma regular des de l’ any 2003, i també pels comentaris que han afegit sobre les mateixes. Les vegades que m’ he dirigit a aquest col·lectiu sempre he rebut una excel·lent resposta, a diferencia d’ altres col·lectius que en alguna ocasió els he demanat informacions similars, han exercit el seu dret a no contestar, sense que n’ entengui ben bé la raó.

Agafant les darreres 5 analítiques de les tres fonts de Calldetenes que s’ analitzen actualment, abans del 2004 s’ havien analitzat fins a vuit fonts al nostre municipi, ara ja probablement desaparegudes o connectades a la xarxa publica, en surt la gràfica que il·lustra el post, on es veu l’ evolució del nivell de contaminació per nitrats de les mateixes. Cal matisar que la font de la boga que l’ any 2008 marca 0 mg/l de nitrats, la realitat es que no es va agafar mostra.

Analitzant la gràfica veiem que dues de les tres fonts han millorat la concentració de nitrats de l’ aigua, encara que queden molt per sobre dels 50 mg/litre, a partir dels quals ja es considera una concentració nociva. Per contra, la font “de la gana” situada a al Torrent de Sant Marti (la Ruta dels Molins), desprès de millorar dos anys seguits la seva concentració de nitrats, aquest darrer any s’ ha situat en el seu pitjor nivell, probablement motivat en bona part per la seva ubicació, i per haver estat la segona meitat del 2008 força plujosa, fet que facilita la filtració dels nitrats cap el subsòl i a la font.

Es molt possible que actualment els ramaders facin les coses millor que fa quatre anys, i que a pesar d’ això els valors actuals que denuncien les analítiques es vagin mantenint o empitjorant, tot i l’ augment dels controls i enduriment de les normatives que es puguin produir. Un excedent de purins que si no recordo malament ronda el 40% dels produïts, farà que el problema perduri.
Crec que no queda altre remei que recorre a la tecnologia i convertir els excedents en un subproducte útil, tal com sembla que s’ ha començat a fer al estudiar instal·lar plantes de biogàs , de manera que els purins que s’ avoquin pel territori, sigui just el que els que el camp necessiti. El tornar a una ramaderia extensiva, probablement no sigui viable amb el model econòmic actual, al menys en la totalitat del territori.
Llegir més...

Els espais naturals a Calldetenes i el GDT.

dimecres, 8 d’abril del 2009


En pocs dies, hores diria jo, Calldetenes ha tornat a sortir en dues noticies relacionades en temes de medi ambient . Entre les moltes iniciatives del GDT (Grup de defensa del Ter), dues de les que han estat noticia, s’ han referit de manera directa o indirecta al nostre municipi.

Durant el Mercat del Ram de Vic, el GDT va publicar el seu informe sobre la contaminació per nitrats de les fonts de la comarca. Es tracta d’ un excel·lent treball que el GDT ja porta fent des de fa uns anys, i en el que posa de manifest que a Osona la contaminació per nitrats de tot el territori, degut al excés d’ abocaments de purins, va cada vegada a pitjor.

Entre les 10 fonts mes contaminades d’ Osona l’ any 2005, entre les que i havia la font de la Boga de Calldetenes. D' aquestes 10 fonts cinc han pujat i cinc han baixat el seu nivell de nitrats, i la de la Boga ha baixat de manera significativa. Voldria pensar que en alguna zona del municipi o rodalies, les coses es fan una mica millor, al mateix temps que dubto que en les altres fonts del municipi, el resultat hagi estat el mateix.

Aquest es un tema que com a molta gent em preocupa, amb el que ens hem acostumat a conviure, i del que ja que n’ he parlat en 11 post en aquest bloc, on he tractat sobre vessaments, plantes de biogàs, i sobretot he demanat mes controls i un posicionament clar per part del ajuntament i dels grups municipals. Certament m’ alegraria arribar a la conclusió de que en alguna zona els ramaders treballen una mica millor, i que això es nota en les estudis que fa el GDT. He demanat al GDT, si em poden cedir les dades d’ alguns anys, per mirar de fer una comparativa (un dels meus vicis confessables).

La segona noticia parla de la tala d’ arbres de la Calveria. Segons sembla el GDT ha denunciat a l’ ACA la tala indiscriminada d’ arbres en aquesta zona. Pel que diu la noticia del TER.NET, el GDT ha presentat la denuncia perquè un veí els va alertar de la situació, però a hores d’ ara encara no han pogut visitar el lloc.

En un post del 21 de febrer en aquest bloc, jo demanava als grups municipals que es manifestessin i tanquessin el debat sobre aquest tema, ja que m’ imaginava que es podia generar un nou “foc”. Ni els grups municipals ni la PeT es va manifestar, ni tant sols quan mes endavant vaig insistir i vaig donar la meva opinió, cosa que em va fer pensar que no hi havia res a dir.

Ara mes de dos mesos mes tard de la talada dels arbres, sembla que el GDT intervé en el tema, degut a que un veí els ha alertat. Es pot tractar d’ un veí que s’ en ha assabentat tard , o de que el GDT no ha pogut atendre la seva petició fins ara que ja esta fins i tot replantat, o es pot tractar d’ un intent d’ encendre un nou “foc” al poble, ja molt crispat des de les darreres eleccions. Demano novament als grups municipals que es manifestin, i evitin que aquest assumpte s’ acabi podrint i generant mes mal estar.
Llegir més...

Reflexions desprès de la “tempesta”.

dimarts, 7 d’abril del 2009


L’ escrit d’ en Dani Dominguez al fòrum dels pobles de Osona.com, demanant que deixem de buscar tres peus el gat, i afirmant que al conjunt de blocs “UnXicdeTot” i tenen cabuda mes sensibilitats que en un fòrum “públic i anònim”, m’ han fet reflexionar i recordar algunes de les finalitats de “UnXicdeTot” , que he comentat en altres ocasions, i a les que darrerament he dedicat poc temps.

Com ha fòrum de debat he convidat a tothom a participar en el bloc. He convidat en especial als partits politics, per tal de que expliquin les coses que ens puguin interessar als veïns, i les raons que tenen per actuar com actuen. Aquesta invitació ha estat sempre totalment oberta i amb total autonomia sobre els seus escrits (sense cap control ni intervenció de ningú). Com ja he dit en altres ocasions, aquesta invitació només ha estat acceptada de manera tímida pel portaveu de CiU. Dic de manera tímida perquè la seva aportació, que en Marc sap que agraeixo, s’ ha limitat a respondre i completar alguna de les meves aportacions, sense encetar cap nou post, però demostrant clarament que el debat es possible d’ una manera honesta i sense cap mena d’ impertinència. La resta de partits han decidit no participar.

Hi han obertes diferents seccions del conjunt de blocs; art i artistes, literatura, còmics , ciència, fotografies i vídeos, gracies a que alguns veïns han acceptat intentar tirar-los endavant, quan disposen de temps o en tenen ganes. Al igual que el bloc d’ opinió, aquests blocs també son oberts a tothom que tingui ganes de participar-hi. Com he dit en alguna ocasió, segur que a Calldetenes hi ha molta gent que te coses a dir, i potser una de les coses que els frena es com començar, i això es el que el conjunt de blocs “UnXicdeTot” pretén resoldre.

També he dit en ocasions que no tinc cap inconvenient en crear noves seccions (l’ esforç es mínim) . De fet n’ hi han alguns de creats que s’ han quedat pel camí, i que estan a l’ espera de que algú s’ animi. Si algú vol fer-ho em te a la seva disposició.

Un altre objectiu de “UnXicdeTot” es fer xarxa amb blocs de gent de Calldetenes i/o relacionats amb Calldetenes. De moment estan enllaçats “A Corre Cuita” d’ en Josep Comajoan, el del “Equip de futbol de 2º regional” d’ en Marc Carbonell, “Ecosistema” i “Caixes niu” d’ en Gregori Cunill, “Mary And hold my hand” d’ en Lluis Copete, i finalment “Calldeart” d’ en Jordi Freixa. Si algú en coneix algun més estaria encantat d’ afegir-li junt amb els de “Osona Solidaria” o el d’ en “Carles Banús” entre d’ altres. No he enllaçat pagines web en general mes professionals, com pot ser la de “Xevidom” d’ en Xevi Domínguez, per no fer la llista interminable i perquè entenc que correspon al ajuntament aquest tipus de tasca promocional.

Finalment dir que l' objectiu principal del conjunt de blocs “UnXicdeTot” es la participació, procurant com molt bé diu en Dani que hi que càpiguen totes les sensibilitats, mirant d’ ajuntar-les per facilitar-ne el coneixement, sense centralitzar ni obligar a res. A “UnXicdeTot” i tenen cabuda tant el debat polític com la cultura, l’ esport , la fotografia o la natura, amb el nexe comú de ser o sentir-se de Calldetenes, i amb un total respecte per totes les sensibilitats i sobretot per les persones.

Afegitó:
Només afegir a la llista de blocs de Calldetenes “El Meu bloc” de l’ Arnau Comajoan, que amb 12 anys es el blocaire més jove de Calldetenes, al menys que jo conegui, i que havia oblidat al penjar el post.
Llegir més...

El fòrum dels pobles de Osona.com (Calldetenes)

dilluns, 6 d’abril del 2009


Com molts dels que heu llegit el bloc “UnXicdeTot” ja sabeu, pràcticament en tots els escrits he parlat de temes directament relacionats amb Calldetenes, penjant un enllaç dels mateixos al “fòrum dels pobles de Calldetenes” del diari digital “Osona.com”, per tal de que les meves opinions arribessin als que segueixen aquest fòrum, pressuposant que alguns dels escrits podien ser del seu interès. En tots els casos he complert les normes del fòrum, que pel que es veu recentment han canviat, encara de moment no es vegi en la pàgina que n’ informa.

Durant molts mesos no he tingut cap problema, però fa unes setmanes va sortir un escrit en el mateix fòrum dels pobles de Calldetenes, d’ algú que considerava que la meva manera de fer no era la correcta , i en aquell mateix moment varen començar les dificultats per publicar l’ enllaç. Alguns potser hi veurien una “mà negre”, encara que jo penso que senzillament els administradors del fòrum han recapacitat, i a partir d’ ara pensen administrar-lo d’ una manera “diferent”. Tenen tot el dret a fer-ho el fòrum es seu i el diari el seu negoci.

Durant unes setmanes han continuat publicant els escrits, en algunes ocasions a costa d’ insistir dues o tres vegades, fins el dia 2 d’ abril que vaig penjar un post parlant del endeutament dels ajuntaments, en particular del de Calldetenes. Osona.com va publicar una noticia sobre l’ endeutament dels ajuntaments el dia 3 d' abril fent servir la mateixa font (ministeri d’ hisenda), noticia de la que adjunto l’ enllaç , i així de passada en podeu llegir les opinions dels lectors sobre l’ endeutament de diferents pobles. En aquesta ocasió el meu enllaç va ser eliminat del fòrum al cap de 16 o 17 hores d’ haver estat publicat. Els enllaços que vaig intentar penjar dels escrits dels dies 4 i 5 ja no han estat publicats, una senyal inequívoca de que la meva manera de penjar els escrits, no passa el “filtre “ dels administradors.

M’ he dirigit en diferents ocasions a Osona.com i al mateix Miquel Macià director del esmentat diari digital, demanant el perquè d’ aquesta manera de fer, i fent-los saber que si calia deixaria d’ enviar els enllaços si em donaven una explicació, ja que encara que jo no hi veig cap raó, tampoc es qüestió d’ anar perdent el temps. Crec sincerament que no hi ha cap raó objectiva i menys en un fòrum públic d’ un diari digital, que tindria que tenir clara la filosofia de difondre al màxim l’ informació a la xarxa, informació que en ocasions utilitza com li convé.

En aquesta ocasió no em queda altre remei que donar la raó al sr. Pere Vinyeta , ja que pel que es veu el seu escrit (vull creure que només es això), ha fet reflexionar a la gent de Osona.com, i han decidit que la meva manera de fer durant mes de 18 mesos ara molestava. Felicitats Pere !!, tenies raó i gràcies al teu escrit “els administradors” d’ Osona.com, s’ han adonat de la meva falta de respecte i dels intents de manipulació del fòrum de Calldetenes durant mes de 18 mesos.

Per altra banda també em crida l’ atenció l’ actitud contradictòria del Sr. Vinyeta, que pel sembla llegeix els escrits al bloc UnXicdeTot i els contesta al fòrum dels pobles, extraient dels meus escrits la part que a ell li convé, per mantenir el seu discurs molt conegut pels habituals del fòrum, i contradint la seva defensa de la continuitat del debat.

Ara crec que ja em puc afegir al col·lectiu dels que han manifestat en diverses ocasions, que al fòrum del pobles de Osona.com hi ha certa arbitrarietat en la publicació dels escrits, i en el meu cas no crec que sigui perquè els continguts fossin grollers, ni hagin faltat al respecte a ningú, ni que m’ hagi saltat les normes del fòrum. També em puc afegir al col·lectiu dels que es senten molestos, quan al dirigir-se de forma educada a qualsevol mitja o servei d’ atenció al client no reben cap resposta, la gent d’ Osona.com en son un clar exemple.

De totes maneres continuaré publicant els meus escrits al bloc, el meu objectiu no es obtindre una gran difusió i crec que les meves aportacions arriben sobradament a les persones que hi poden tenir algun interès. Qui tingui ganes d’ opinar sobre els mateixos ho podrà fer en el mateix bloc, o fins i tot en el “ Facebook” on també surten publicats, i on de moment sembla que ningú ho pensa censurar.
Llegir més...

L’ endeutament dels ajuntaments (2)

diumenge, 5 d’abril del 2009


El meu penúltim escrit al bloc on parlava del endeutament dels ajuntaments, situant en el seu lloc a Calldetenes segons les dades del ministeri d’ hisenda, ha merescut novament una resposta airada i contundent, acusant-me d’ irresponsable e insolidari. No em bé gens de nou, ja que qui ho ha fet m’ ha vingut acusant de tota mena de coses , criticant-me fins i tot que publiqui els meus escrits en un lloc o en un altre, o que pengi masses enllaços en un fòrum públic.

Anant al escrit que m’ ha portat a fer aquestes reflexions i que parlava del endeutament dels ajuntaments, diré que efectivament el “deute viu” no contempla el deute a les entitats locals, però això també passa en tots els municipis del país, o es que algú es creu que a Calldetenes es l’ únic municipi on l’ ajuntament deu diners a les entitats locals ?. Quants dels veïns de Calldetenes no podem nombrar tres o quatre municipis propers, que també tenen deutes a empreses del poble ?. Quantes vegades no hem sentit allò de que “els ajuntaments paguen tard, però el menys es segur que paguen”, en una clara mostra de que l’ endeutament dels ajuntaments es un mal força estès.

El problema es que aquesta mena de deutes no son comparables, i el que pretenia en el meu escrit es contrastar dades objectivament comprovables, tal com he vingut fent en els escrits en els que em comparava els impostos, els serveis d’ alguns municipis o en els que criticava l’ inexactitud de les dades donades en el butlletí de PeM. Crec sincerament que del meu escrit “edulcorat” no s’ en critica el que diu, sinó el que no diu i agradaria que digues.

Es normal magnificar els problemes per cridar al màxim l’ atenció sobre els mateixos, i també es habitual negar qualsevol encert del adversari polític (no parlo de mi quan dic adversari polític). Però igual que penso que no es posar pals a les rodes, fer el que ha fet CiU en els darrers plens fent que el govern municipal compleixi les lleis, també penso que hi ha una clara voluntat de posar-ne, quan es produeixen aquesta mena d’ actituds alarmistes de manera permanent, donant dades “de memòria” naturalment inflades ( el deute del camp de futbol es de 600,000€ no 800.000€), plenes de suposicions que busquen l’ enfrontament, i que deriven habitualment en desqualificacions personals dels que pensen diferent.
Llegir més...

Webcams en directe i natura

dissabte, 4 d’abril del 2009


Fa aproximadament un any, vaig penjar al bloc un enllaç a una webcam de Suïssa que donava imatges en directe del naixement de quatre cries de Falco pelegrí.

En una noticia que he llegit avui al “Periòdic de Catalunya”, es publica un enllaç que fa un seguiment en directe d’ un altre niu situat a la Sagrada Família de Barcelona, i que ofereix l’ imatge d’ una altre parella de falcons pelegrins amb quatre ous, dels que s’ espera que neixin quatre falcons en les properes hores. Adjunto l’ enllaç al niu de falcons de la Sagrada Família, per si algú hi te interès.

Aprofito per adjuntar també, un enllaç a una webcam situada al parc natural del Garraf, on es pot veure en directe un niu d’ àliga cuabarrada o perdiguera, del que ja fa temps que en fan un seguiment.

Finalment adjunto el enllaç a la web de la Xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. En aquesta web es poden veure tot un seguit vídeos de diferents animals dels parcs, i un munt d’ informació sobre els mateixos, i les rutes que si poden fer.
Llegir més...

Petites coses.

divendres, 3 d’abril del 2009


No es la primera vegada que surten comentaris respecte a la nova deixalleria al fòrum dels pobles, on es comenta per exemple que en el cartell que hi ha a l’ entrada de la mateixa preparat per informar de l’ horari, no n’ hi figura cap. Aquesta petita millora que no suposa cap esforç ni cap cost, a part d ‘ informar als visitants faria que no es dones la sensació de deixadesa.
Un tema recurrent en els fòrums públics es el de la construcció de la variant. Estaria bé que en el proper ple ordinari s’ informés de quina es la previsió actual, i si no es així que els grups de l’ oposició preguntessin al respecte, fent-se reso de la petició d’ alguns veïns.

Per fi s’ ha arreglat la vorera del carrer Osona malmesa des de fa uns quants anys, i reivindicada des de aquest bloc en diferents ocasions. No tinc cap dubte que petites coses com aquesta, no especialment costoses, milloren força l’ aspecte de Calldetenes.

La celebració del Mercat del Ram, i l’ anunci de que alguna de les jornades tècniques ha girat al voltant de les dejeccions ramaderes tal com informa el Ter, m’ han fet pensar si l’ informació de que es celebren aquest tipus de jornades, arriba a tots els ramaders del nostre municipi. Tot i que suposo que si que hi arriben, no estaria de mes certificar-ho i que en properes ocasions l’ ajuntament s’ en fes reso i els ho fes arribar.

Un altre tema pendent que encara ha generat algun comentari, es la tallada d’ arbres de la ruta dels molins. No estaria de mes tancar el tema definitivament explicant si l’ actuació ha estat correcte o no, tot i que si fem cas de la coneguda frase “no news good news”, cal suposar que tant l’ equip de govern com els diferent grups opositors, consideren que ha estat correcte.

Es bo que l’ ajuntament hagi iniciat proves d’ il·luminació publica fent servir la tecnologia LED. Cal esperar que les proves siguin satisfactòries, i que les noves instal·lacions que puguin sorgir d’ ara endavant ja es facin fent servir aquesta tecnologia, i que poc a poc es puguin anar substituint les instal·lacions antigues. Probablement a alguns veïns els agradi mes l’ il·luminació actual, però un estalvi que pot arribar a ser del 70%, en la meva opinió justifica sobradament aquesr petit sacrifici. No hi ha dubte que accions com aquesta ajudaran a millorar la salut de les arques municipals actuals i futures, com ja he comentat en altres ocasions en aquest mateix bloc.
Llegir més...

Endeutament dels ajuntaments

dijous, 2 d’abril del 2009


En les meves aportacions al bloc he intentat sempre que ha estat possible, quantificar i comparar les dades que fan referència al que es paga d’ impostos, a la quantitat de serveis rebuts, al endeutament etc. etc.. Avui s’ ha publicat una noticia, que em permet fer de nou aquest exercici, d’ intentar situar en la seva justa mesura la situació econòmica del nostre municipi.

La noticia que s’ ha publicat, fa referència al nivell d’ endeutament de tots els ajuntaments espanyols a 31 de desembre del 2008. Fent un petit rati per obtindre el deute per habitant del diferents municipis, s’ em acudeixen algun comentaris que intentaré exposar en aquest escrit. Per mirar de ser mes realista i concret, em limitaré als 311 municipis de la província de Barcelona.

1.- Calldetenes ocupa el lloc 69 amb el deute per habitant mes elevat dels 248 dels que es disposen dades. Hi ha 63 ajuntaments dels que de moment no es publiquen dades, probablement perquè no les deuen subministrar. D’ aquest fet en trauria la conclusió de que evidentment la situació no es bona i requereix una especial atenció, però tampoc es excepcional al nostre país com en ocasions es vol fer creure. Queda clar que l’ endeutament es un mal de totes les administracions, i que al estar en la banda alta, el que cal a Calldetenes es un control exhaustiu de la despesa per capgirar l’ actual tendència.

2.- Dels quatre municipis veïns amb els que he fet les comparacions habitualment, Calldetenes es el municipi mes endeutat, però esta molt per sota de municipis con Vic, Manlleu, Sant Pere de Torelló , Moià , Roda i alguns altres de la comarca.

3.- Si mirem l’ endeutament per habitant a tot Catalunya, resulta que es de 548€ per habitant i a Calldetenes de 577€ per habitant, es a dir esta lleugerament per sobre de la mitjana catalana, si agafem aquest rati com a referència. Naturalment en aquesta comparació, l’ endeutament de ciutats grans com Barcelona o el mateix Vic, i tenen un pes important.

La situació de Calldetenes es d’ un clar endeutament que requereix d’ esforços per reduir-lo, però no es un cas excepcional en el conjunt de municipis de Catalunya i tampoc en el conjunt de municipis d’ Espanya, ja que l’ endeutament es un mal de totes les administracions, com es pot llegir en la multitud de noticies publicades avui al respecte.

Per si algú si vol entretenir una estona, i treure unes conclusions diferents o bé analitzar-ho des d’ una altre òptica, adjunto l’ enllaç a la web del ministeri d’ hisenda, que es d’ on he tret les dades.
Llegir més...