El ple municipal extraordinari del 2 de Novembre de 2010.

dimecres, 3 de novembre de 2010

Amb la assistència de 6 persones de públic, es va celebrar el ple extraordinari del 2 de Novembre d 2010, del que adjunto l' ordre del dia.

Un cop aprovat el calendari de festes pel 2011 per unanimitat, es varen debatre i aprovar les ordenances pel proper exercici.  La votació va ser de sis vots a favor dels regidors de ERC, els 3 vots vots en contra de PeM, i l' abstenció dels dos regidors de CiU.  Degut a la contenció de les puges proposada per l' equip de govern, bàsicament s' apuja el IBI de les finques rústiques i la taxa d' escombraries, el debat va ser més aviat escàs, i la major part del temps es va dedicar a decidir l' import d' una nova taxa proposada per CiU, que s' aplicarà als casaments que es celebrin al ajuntament, i en una comparativa presentada per PeM, sobre el cost del rebut de l' aigua respecte a altres municipis, al meu entendre poc argumentada per treure cap conclusió, ja que es parlava de rebuts amb consums diferents. Seguidament es va aprovar per unanimitat el calendari fiscal per el 2011.

Amb els sis vots a favor dels regidors de ERC, i els 5 en contra dels regidors dels altres dos grups, es va aprovar la contractació de dos crèdits previstos en el nou pla de sanejament. El tema del endeutament també es recurrent en cada ple, i en aquesta ocasió el debat tampoc va aportar cap novetat.

El debat sobre la nova taxa de clavegueram, va ser una repetició del que va haver-hi en el ple del 27 de setembre. En aquest ocasió va ser PeM qui va qüestionar el fet de cobrar per un servei, sense que s' hagi aprovat la adjudicació del mateix. L' alcalde va tornar a defensar que l' adjudicació va lligada a l' externalització del servei, i no a la prestació del mateix que actualment  fa el propi ajuntament, i que per tant la taxa era legal i raonable. El portaveu de CiU va tornar a anunciar que portarien un informe jurídic per demostrar que aquesta taxa no s' ajustava a la llei, anunci que ja havia fet en el ple del 27 de setembre. El portaveu de CIU també va comunicar que disposava d' un pressupost alternatiu, per donar aquest servei de clavegueram per la meitat del cost proposat per l' ajuntament. Desprès de que el secretari lamentés que no s' hagués presentat abans, es va acordar afegir aquest pressupost degudament signat  per l' empresa que el presenta al expedient, fet que permetrà comprovar que aquesta proposta cobreix el mateix nivell de servei que la sol•licitada per l' equip de govern.

Seguidament es va aprovar la adhesió al protocol de Col•laboració amb el Consell Comarcal, en matèria de protecció civil, i desprès es va procedir al sorteig dels membres de les meses per les eleccions al Parlament del proper 28 de Novembre, mitjançant un programa informàtic que garantia que la tria era totalment aleatòria.

El darrer punt del ordre del dia, feia referència a la aprovació del "plec de clàusules administratives per la segona fase del Torrental". Abans d' iniciar-se el debat i tal com marca la llei, l' alcalde va abandonar el ple, al ser persona afectada. Desprès de que PeM, en un lapsus força sorprenent, preguntes perquè aquesta segona fase no contemplava la recuperació del torrent, i que el regidor d' urbanisme aclarís que el motiu era que ja s' havia fet en la primera fase i que comptava amb el vist i plau de l' Agencia Catalana de l' Aigua, els regidors de CiU varen anunciar que hi havia un altre regidor del equip de govern, que tenia relació de parentesc de tercer grau amb algun dels propietaris, i que per tant tampoc podia participar en la votació. També va remarcar que veia una finalitat electoralista en aquesta proposta d' aprovació, ja que els propietaris encara no havien fet efectius els pagament de la primera fase, i que això inmplicava que no es podia començar la segona fase. Fnalment aquesta proposta no es va votar, però segur que tornarà a ser motiu de confrontació en els propers plens, en els que es tindrà que debatre el pressupost del proper exercici de 2011, on es tindran que consignar les partides corresponents. si es que es vol iniciar el projecte en el  proper exercici.

0 comentaris: