Comparativa Impostos municipals 2011 - El IBI.

dilluns, 28 de novembre de 2011

Com a continuació del escrit sobre el IBI del any passat, m' he animat a fer de nou una comparativa amb les dades recaptades durant l' exercici 2010 en concepte de IBI, per veure quina es l' evolució d' aquest impost i on estem posicionats respecte als municipis veïns. Com cada any, la comparativa l' he fet en base al cost del rebut mig en el cas de les finques urbanes i el cost per per hectàrea en el cas de les rústiques,  ja que resulten indicadors fàcils d' entendre que ens diuen el que realment paguem els veïns de Calldetenes en comparació als pobles veins. La font de les dades per fer la comparativa es la web del cadastre.

Si parlem de les finques urbanes, s'aprecia una contenció en el import per rebut, degut a la puja mínima d' aquest impost que en el seu moment va decidir l' anterior govern. Aquest fet ha provocat que passem de ser el municipi més car ara fa un any dels quatre que comparem, a la tercera posició tal com es veu en la primera gràfica. Cal dir que en el darrer ple extraordinari del dia 10 de Novembre, el nou govern va acordar una pujada del IBI pel proper any 2012 d' un 4,1 % per les finques urbanes, una decisió que segurament ens tornarà a posicionar com el municipi més car per aquest concepte, ja sembla que els altres municipis de la comparativa, han apostat per la contenció.

Un altre aspecte a considerar, es que a pesar de la contenció en la revisió del impost, l' import recaptat per l'  ajuntament va creixa significativament tal com es pot veure en aquesta segona gràfica, degut bàsicament a al increment del nº de rebuts i també a les possibles modificacions del valor cadastral d' alguns immobles.Si parlem de les finques rústiques veurem quer tot i la puja del anterior govern, de nou som el segon municipi que va pagar menys per aquest concepte. Remarcar la gran diferencia de tots el municipis respecte a Folgueroles, deguda amb tota seguretat a la recent actualització del cadastre. Tot i així el nou govern ha decidit no tocar aquest impost, quan es evident que igual que l' any passat hi ha marge per fer-ho si ens comparem amb els municipis veïns, com es pot veure en el tercer gràfic (en aquest cas la comparació es fa en cost/ha). Personalment no entenc aquesta decisió, ja que si tenim en compte aquesta darrera puja del 4,1% de les finques urbanes, la diferencia del que hauran pujat respecte a les finques rústiques aquets darrers cinc anys, està al voltant de 10 punts percentuals, sense que hi vegi cap raó objectiva perquè sigui així.

Com a conseqüència de la crisi, tots sabem que el preu de la vivenda ha caigut els darrers dos anys, i si bé no em sembla massa raonable demanar un rebaix del IBI en la mateixa proporció com alguns han demanat, ja que apart de ser contradictori amb haver demanat contenció del IBI els anys que el preu de la vivenda pujava desmesuradament, el que aconseguiríem es acabar d' enfonsar els ingressos municipals, si que crec que hauria estat encertat no tocar aquest impost tampoc per les finques urbanes, i en cas de tenir que fer-ho per necessitats pressupostaries, no fer-ho per sobre del increment del IPC i fer-ho també extensiu a les finques rústiques, per tal de que tots fóssim solidaris en la mateixa proporció.

En el darrer ple es va parlar d' una propera revisió del cadastre, amb l' argument de que toca fer-la cada deu anys, i a Calldetenes ja el fa (les finques urbanes es varen revisar el 1.999 i les rústiques el 2.001 segons consta a la web del cadastre). En referència a aquest tema volia fer dues consideracions. La primera es que crec que la llei no obliga als ajuntament a fer aquesta revisió, ja que son molts els que no l' han feta des de fa més de 20 anys. La segona es que crec que fer aquesta revisió es totalment necessari des de un punt de vista de justícia social, ja que unifica el criteris de valoració de totes les finques, però que si es fa s' ha d' evitar que serveixi d' excusa per incrementar significativament la recaptació, cosa que solen fer molts ajuntaments. Existeixen eines suficients de simulació per ajustar els coeficients, i no fer una pujada general encoberta amb l' excusa de que "ens han revisat" el cadastre.

0 comentaris: