El ple extraordinari del 13 de febrer de 2012.

dimarts, 14 de febrer del 2012

Catorze persones de públic varen assistir a aquest ple extraordinari. Cal remarcar l' absència de dos regidors del Grup municipal de ERC, la del senyor Parramon molt probablement motivada per la seva vinculació laboral a l' empresa Arimany Piella transport SL, vinculació que impedia que podes votar en els quatre primer punts del ordre del dia.

Els quatre primers punts proposaven rescindir els contractes vigents amb  la companyia que gestiona el residus municipals (Arimany Piella transport SL), tornar-ne la gestió al Consell Comarcal, i aplicar un seguit de mesures que permetran reduir el cost de 160.000 euros/any actuals, a uns 110.000 euros/any. Cal recordar que en el moment que l' anterior alcalde va perdre la presidència del Consell Comarcal, va ser quan es va signar l' acord vigent fins avui, i es va donar a entendre que s' obtindrien uns estalvis econòmics, que ahir va quedar clar que no s' han produït. Excepte en el primer dels quatre punts que el grup municipal de ERC es va abstenir, en els altres tres va votar-hi a favor, fet que contrasta amb que en l' anterior ple votessin en contra de l' anulació de les factures addicionals al estipulat en el contracte, i que al meu entendre també significa un reconeixement de que la seva gestió va ser deficient.

El regidor de serveis en la seva exposició, va anar posant sobre la taula un seguit de deficiències en la gestió i facturació del anterior concessionari, i una total falta de control del proveïdor per part del anterior govern. Va explicar per exemple, que des l' entrada en vigència del contracte ara rescindit, s' ens cobressin de més uns 2000 euros mensuals del que s' hi estipulava, sense que en 47 mesos es detectes l' anomalia,  que els ingressos de la deixalleria fossin de 200 euros/any mentre que les despeses eren d' uns 30.000 euros anys, o que a la deixalleria només hi hagin residus que tenen un cost per l' ajuntament, mentre que els que podien significar un ingrés hagin desaparegut. Segons va dir el regidor, retirar els neumàtics  actualment emmagatzemats a la deixalleria té un cost d' uns 12.000 euros.

 Per assolir l' estalvi d' uns 50.000 euros/any, es reduirà un dia a la setmana la recollida del "multiproducte", es passarà de 14 punts de recollida a només quatre, de manera que la majoria de cases de pagès tindran que portar els seus residus a la nau de la brigada municipal, i es substituirà la deixalleria per una deixalleria mòbil que vindrà un cop al més, i una recollida casa per casa de residus voluminosos també un cop al mes. Cal remarcar també, que amb aquestes accions es reduirà la durada del préstec que es va demanar per fer front al deute, de 14 anys a 4 anys, amb un importat estalvi en el pagament d' interessos, i sense incrementar l' actual quota.

El darrer punt del ordre del dia que també es va aprovar per unanimitat , feia referència a l' aprovació del conveni de concessió de subvenció pel circuit de BMX, un pas necessari per accedir a la subvenció de 480.000 euros. L' alcalde va informar que el proper dia 29 de febrer tindrà una reunió en la que demanarà als responsables de la Generalitat, que aquets 480.000 euros  es puguin dedicar a les obres del pavelló, i diferents regidors del equip de govern varen manifestar, que en cas de que aquest acord no es pugui assolir es provable que es renuncií a la subvenció.  

Tot i tractar-se d' un ple extraordinari, un cop acabat el ple l' alcalde va donar la paraula al públic, però limitant les intervencions a temes relacionats amb l' ordre del dia, evitant així que es tractessin temes com el de les subvencions a "Osona Solidaria", que per absència del anterior alcalde varen quedar sense resposta en el ple del dia 6 de febrer. En les seves intervencions el públic va demanar al equip de govern, que miri de buscar una alternativa al tancament de la deixalleria, ja que es considera que la reducció del servei que es produirà es molt important, i també  que s' exigeixin les responsabilitats que faci falta a l' anterior empresa gestora dels residus, per recuperar els diners que s' han pagat de més del que s' havia acordat.