El ple extraordinari del 22 de març de 2012.

dissabte, 24 de març de 2012

Dotze persones varen assistir com a públic al ple extraordinari del 22 de marc, un ple que es va convocar per tractar i aprovar el pressupost del 2012, i al que  varen excusar la seva assistència dos regidors del grup municipal d' ERC.  Aquest ple va ser gravat  i retransmès en directe per internet per el 9 Nou i el 9TV, segons va anunciar l' alcalde degut a que considerava que el dels pressupostos era el ple més important. podeu seguir el detall de ple al següent enllaç de la pàgina web de l' ajuntament.

Sobre les gravacions dels plens, ja vaig deixar la meva opinió en un escrit en aquest bloc el passat 27 de desembre, un escrit on varem mantenir un petit debat amb l' alcalde sobre aquest tema. Només remarcaré que crec que fer proves d' una activitat, que com va dir l' alcalde es costosa econòmicament parlant i que de moment no la podrem fer en tots els plens, em sembla més una qüestió de propaganda que de servei als veïns i de transparència, i més quan els plens gravats no hi ha torn de precs i preguntes.  Crec que tots els plens tenen temes interessants, especialment ara que a Calldetenes l' assistència de públic es força significativa, i on es pot participar en moltes més ocasions que abans.

Dir també  que tots els punts del ordre del dia es varen aprovar per unanimitat, i que em va sorprendre que igual que passava sovint en la legislatura passada, es detectessin durant el ple diversos errors de forma en la documentació dels pressupostos, i sobretot que no hi figures l' informe de la secretaria,  que per llei té que estar disponible tres dies abans de la celebració del ple. Aquesta mena de situacions, posen en dubte l' anunciada voluntat del equip de govern de fer les coses bé i totalment ajustades a la llei.

El punt del ple on va haver-hi més debat, va ser el que feia referència al pressupost de l' escola bressol, que segons es va explicar  implica assumir un dèficit de 70.000 euros. El cap de llista del grup municipal de ERC i anterior alcalde de Calldetenes, va proposar reduir aquest dèficit reduint personal, ja que al seu entendre tot i la reducció que s' ha produït, segueix per sobre del que s' exigeix actualment des de la Generalitat, tal com s' havia apuntat en un ple anterior pel mateix equip de govern.  El regidor responsable del servei va dir que  el conveni amb  la Generalitat no permet reduir més la plantilla,  però que si tal com deia  el  portaveu del grup d ' ERC, tenien informació de poblacions que s' els havia autoritzat fer-ho i els hi feia arribar, tindrien arguments per discutir-ho amb la Generalitat. Cal doncs que s' aporti aviat aquesta informació, i que l' equip de govern pugui reduir aquesta despesa com està fent amb la d' altres serveis.

El segon punt del ordre del dia, donava compte de la relació de factures presentada al govern espanyol en compliment del que marca la recent llei que te per objectiu,  ajudar als ajuntaments a fer front al pagament de les factures pendents mitjançant la concessió d' un préstec. L' alcalde va informar que s' ha penjat a la web municipal la relació de les factures, per tal de que tots els creditors puguin comprovar que el que s' ha presentat s' ajusta a la realitat. En aquesta relació que puja a 5,8 milions d' euros, no hi figuren els deutes que l' ajuntament pugui tenir amb altres organismes públics, en el cas de Calldetenes no hi figuren per exemple, els 90.000 euros que es deuen al ajuntament de Vic per la gestió del servei d' autobús.  Naturalment tampoc hi figura la subvenció del camp de gespa artificial, ja que tècnicament es tracta d' un deute de F.C. Calldetenes.

Un altre punt que a mi em va semblar important, va ser l' aportació del regidor de serveis en referència al que va anomenar "préstec de Sorea", del que també  es va parlar en el anterior ple del 5 de març. El regidor va dir que considerava que aquest préstec no es comptabilitzava correctament, ja que al restar la quota a pagar  directament del que l' ajuntament tindria que cobrar en la liquidació anual, no quedava cap mena de constància comptable d' aquest deute, que com va recordar hi tindrem que fer front encara durant més de 30 anys. Personalment comparteixo totalment l' apreciació del regidor sobre aquest punt, en el que em va semblar que no s' introduiria cap canvi.

Una altre partida del pressupost que em va cridar l' atenció, i que va ser motiu d' una pregunta per part d' un dels assistents al ple, va ser la provisió de 60.000 euros per fer front a la demanda que ha interposat l' antic arquitecte municipal contra l' ajuntament. Una demanda motivada per el tipus de contracte laboral que tenia amb l' anterior equip de govern, i que al ser acomiadat per l' actual equip, li ha premés argumentar en la demanda que treballava de manera fixa i continuada per l' ajuntament des de l' any  2002, i que per tant te dret a una indemnització. Molt em temo que el nostre ajuntament tindrà que pagar aquesta indemnització, incrementant encara més el deute que tenim.

Al tractar-se d' un ple extraordinari, no va haver-hi torn de precs i preguntes pels regidors, tot i que l' alcalde si va donar la paraula al públic per preguntar exclusivament sobre temes relacionats amb l' ordre del dia, a diferencia del que passa en els plens ordinaris on es pot preguntar sobre qualsevol tema. L' única pregunta va ser la que ja he exposat abans sobre la demanada del arquitecte municipal acomiadat.

0 comentaris: