L’ informe del secretari accidental (pressupost 2009).

dilluns, 23 de febrer de 2009


Adjunto el paràgraf de conclusions del informe del secretari accidental, sobre el pressupost del 2009, abans de donar la meva opinió al respecte:

CONCLUSIÓ: Per tot l' exposat en el present informe, el que es desprèn de la documentació que acompanya al projecte de pressupost presentat, és:
En primer lloc la constatació de desviacions ja esmentades en relació al Pla de Sanejament malgrat els esforços de la Corporació de reconduir la situació.
En segon lloc, destacar les incerteses que provoca l’ actual conjuntura econòmic -financera en l'execució del pressupost.
En tercer lloc les previsions de l'informe del Pla de Sanejament no analitza les conseqüències legals dels efectes d'una possible desinversió i deixa fora del Pla, el cas del Pavelló poliesportiu amb un dèficit d'inversió de 633.492,23 €.
En quart lloc, recomanar una política activa en l'obtenció de subvencions, en especial per cobrir el dèficit d'inversions del pavelló poliesportiu ¡ de serveis deficitaris.
En cinquè lloc, recomanar una política activa en la solució definitiva del conflicte de Sant Julia de Vilatorta i el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
En sisè lloc recomanar un seguiment estricte de l'execució del pressupost per contenir el nivell de la despesa.
Ateses aquestes recomanacions i advertiments, malgrat no ajustar-se al Pla de sanejament Financer s'ha d’informar favorablement aquest projecte de pressupost.


En el primer punt es comenta que hi desviacions respecte al pla de sanejament, pla que l’ alcalde es va comprometre a seguir sempre i quan no comportes la reducció de serveis pels veïns, aspecte sobre el que s’ ha manifestat en diverses ocasions als plens, dient que faria els possibles per evitar la reducció de serveis digues el que digues el Pla de Sanejament, a no ser que no hi veies cap altre possibilitat.

En el segon punt on es parla de la conjuntura econòmica, només dir que afecta a tots els municipis del país, i per tant tampoc es cap conclusió negativa diferent de la que pugui tenir qualsevol municipi. En tot cas correspon als regidors, dir quines despeses creuen que no es podran contenir, o quins son els ingressos que no es podran assolir, i en tot cas com millorar-ho.

El tercer punt Informa que el pla de sanejament, no contempla quines conseqüències legals i per tant quins efectes tindria, no portar a terme les inversions aprovades. Per tant al meu entendre es tracta d’ una consideració que cal tenir present a l’ hora de debatre el pressupost.

Semblen lògiques les recomanacions dels punts quart (obtenció de Subvencions), cinquè (Solució del conflicte de Sant Julia) i sisè (seguiment estricte del pressupost) , i personalment crec que es on cal esmerçar els esforços. Del conflicte de Sant Julià ja n’ he parlat en diferents ocasions, en alguna ocasió recollint comentaris de CiU en algun ple, on s’ oferia a col·laborar en trobar una solució, aprofitant que a Sant Julià governa el mateix partit. Sobre el seguiment del pressupost i l’ obtenció de subvencions crec que tampoc cal afegir cap comentari.

Un cop llegides aquestes conclusions i que en el mateix informe es diu que el pressupost esta tècnicament equilibrat pel que fa a ingressos i despeses, no crec que el secretari pugui fer altra cosa que informar favorablement l’ aprovació del mateix, ja que com ell mateix va donar a entendre en el ple, la seva es una tasca tècnica i que correspon als regidors debatre sobre el pressupost.

Per tant penso que ni l’ alcalde va mentir, ja sempre ha deixat clar que no volia retallar els serveis digui el que digui el Pla de sanejament, ni es pot titllar al secretari d’ irresponsable, a no ser que el que es vulgui sigui fer-li prendre una posició que no li correspon, ja que com he dit la seva funció es eminentment tècnica. Cal que els nostres representants al ajuntament i els que col·laboren amb ells, es dediquin a debatre la bondat de les diferents partides, en lloc de dedicar-se a enfrontar-se amb el secretari.

Finament recordar que PeM va votar en contra del Pla de Sanejament, i per tant el que els pressupostos no segueixin el Pla, no pot ser la raó de que ara els votin negativament, en tot cas seria raó per votar-hi en contra que el complissin. Per tant dir que l’ oposició va votar en contra dels pressupostos perquè no seguien el Pla de Sanejament, com es diu en algun escrit del fòrum dels pobles, pot ser cert per CiU però seria contradictori en el cas de PeM, i caldria que ells mateixos expliquessin les seves raons.

0 comentaris: