El ple municipal ordinari del 29.12.2008

dimarts, 30 de desembre de 2008


Amb l’ absència del cap de llista de PeM, fet que explica el resultat de les votacions, es va celebrar el dilluns 29 el darrer ple del any que va tenir una durada de dues hores. Al meu entendre els punts mes significatius varen ser:

1.- Treure a subhasta l’ immoble de propietat municipal del carrer Blanqueig nº 23, per tal de sufragar les despeses generades per l’ asfaltat dels carrers Santa Eugenia i Països Catalans. Es va aprovar amb 6 vots a favor (ERC) i els 4 en contra de CiU iPeM, argumentant CiU el seu vot negatiu per considerar que no es un bon moment per vendre, i PeM, pel seu desacord amb com s’ esta tirant endavant el pla de sanejament.

2.- Aprovació de la contractació dels préstecs previstos en el pla de sanejament, aprovat amb els 6 vots favorables de ERC, i 4 en contra de CiU i PeM. El portaveu de CiU va argumentar que si es poguessin votar per separat, votarien a favor de dos dels tres préstecs ja que els consideraven molt avantatjosos per Calldetenes, però no el tercer préstec ja que hipotecava per massa temps l’ ajuntament i els futurs alcaldes. Els arguments de PeM varen ser el mateixos que en el punt anterior.

3.- Un altre punt que vaig considerar d’ interès, es l’ aixecament de la reprovació d’ algunes factures, amb l’ intenció de que es puguin pagar tant aviat com sigui possible, que cal suposar que serà amb la concessió dels crèdits. Els 6 regidors de ERC varen votar-hi a favor i els 4 regidors de Pem i CiU en contra. El motius principals varen ser que encara podien haver-hi mes factures en aquesta situació, i que no hi hagi un anàlisi detallat dels deutes pendents.

4. Es varen aprovar les tres mocions totes elles al meu entendre de caràcter simbòlic. La mes significativa tot i que potser arriba una mica tard, la que fa referència al finançament. Dir que en el apartat de precs i preguntes, el portaveu de CiU va demanar perquè no hi figurava en el ordre del dia, una moció presentada el 28 d’ octubre sobre l’ aprofitament d’ aigües pluvials en edificis de nova construcció. Tot i que la resposta del regidor d’ urbanisme va ser que s’ hi estava treballant dintre del POUM, l’ acord final va ser que s’ inclouria la moció en el proper ple per tal de debatre-la.

5. –En l ‘apartat de prec i preguntes, es va comunicar per part de CiU el mal funcionament de la recollida de residus y de la màquina escombradora. El regidor responsable va comentar que del tema de l’ escombradora en tenia coneixement, i que ja s’ estaven prenent mesures, i del tema de la recollida va dir que no en tenia constància i que Calldetenes estava entre els pobles on es reciclava millor l’ organic de tot Catalunya, fet pel que tenim que felicitar-nos tots. També es va comentar a petició de PeM, quina era la situació del nou SES, l’ equip de govern va contestar que s’ esta refent el projecte, i que finalment no serà uninstitut i arribarà només fins a 4art d’ ESO, degut a que el departament d’ educació havia retallat aquesta despesa en motiu de l’ actual situació financera de la Generalitat.

6.- El regidor de Joventut i Festes va demanar als regidors de PeM, com es que publiques en el seu darrer butlletí , la noticia de que l’ Escamot faria un acte sorpresa durant la cavalcada de Reis, del que la comissió encarregada no en tenia constància. Els regidors de PeM es varen limitar a respondre, que es tenia que dirigir al Escamot, ja que ells s’ havien limitat a atendre la seva petició de publicar la noticia, sense comprovar si la comissió en tenia coneixament.

7.- Finalment al tractar-se d’ un ple ordinari es va donar la veu al públic assistent, on el president de la PeT va demanar quan es portaria a terme la reforestació del Torrental requerida en el informe de l’ ACA, i la resposta va ser que la propera primavera. També va preguntar per si era un bon moment per tirar endavant el projecte del Torrental, la resposta del alcalde va ser que efectivament era un mal moment pels propietaris, però que com que al seu parer era una necessitat del poble principalment pel tema del nou SES, es tiraria endavant.

8. Finalment un vei va demanar al ajuntament que intervingués pel que considerava uns vessaments excessius de purins en granges situades en el terme de Folgueroles. Aquest tema tractat en moltes ocasions en aquest bloc , va posar novament de manifest la falta d’ un protocol d’ actuació contundent a nivell local, i la poca implicació de tots els partits del ajuntament en aquest tema, i em reafirma en el convenciment de que difícilment es farà res important a cap nivell, fins que els purins no passin a ser un producte del que s’ en pugui treure benefici en lloc de ser un greu inconvenient.

Un molt feliç i pròsper 2009 a tots

0 comentaris: