El ple ordinari del 28.9.2009

dimarts, 29 de setembre de 2009


Amb l’ absència per motius de salut del secretari, i amb una durada de més de dues hores, ahir es va celebrar el ple ordinari trimestral, amb la presència d’ una dotzena de persones de públic.

El primer punt de l’ ordre del dia va consistir en donar compte per part de l’ alcaldia, de tot el seguit de resolucions que s’ han signat durant aquests darrers mesos.

A continuació es va aprovar amb el vot a favor dels regidors de CIU i ERC, i amb l’ abstenció dels regidors de PeM, el projecte d’ encarregar al consell comarcal la contractació del servei de energia elèctrica, amb l’ objectiu d’ aconseguir un millor preu al fer la contractació de manera conjunta amb altres municipis. L’ argument de PeM per no votar a favor, va ser que volia incloure en aquest encàrrec, una recomanació de que es procures fer la contractació a una empresa que fes servir fonts renovables per l’ obtenció de l’ energia. L’ alcalde no va acceptar aquest proposta, argumentant que no hi ha companyies que compleixin aquest requisit , i que en tot cas es tindria que mirar al final, un cop s’ haguessin determinat quines companyies podien donar servei als municipis, i quines estaven disposades a donar-lo que pel que sembla tampoc son totes.

Seguidament i per procediment d’ urgència, es va aprovar per unanimitat iniciar des de l’ ajuntament, un procés per resoldre el perill que representa per les persones, l’ estat actual del edifici de “Can Bigordà”, edifici que va patir un incendi el dia de la Festa Major, probablement a causa del seu mal estat.

A continuació es varen aprovar 3 mocions. La primera presentada per CiU demanant que el ple donés suport a la consulta popular sobre l’ independència celebrada fa uns dies a Arenys, i que va ser aprovada per unanimitat. La segona també presentada per CIU, demanava que es crees una comissió per decidir de manera consensuada, quines obres es podien incorporar al FEIL-2010, i a la que l’ alcalde va respondre que no crearia una comissió, sinó que convocaria a tots els regidors per tractar aquest tema, proposta que va ser acceptada per tots els regidors presents. La tercera moció presentada per ERC i que es va aprovar per unanimitat, comprometia al ajuntament a recolzar a les entitats que convoquin referèndums sobre l’ independència de Catalunya, en la línea del que s’ esta fent en altres municipis.

En el torn de precs i preguntes, es va demanar com s’ estava aplicant la partida per la restauració del espai del Torrental malmès per les obres. La resposta del alcalde va ser que es feia d’ acord amb les darreres recomanacions del darrer informe de l’ ACA, que segons va dir havia estat favorable al ajuntament, sense que cap regidor estigues en disposició de contradir-lo. Es va parlar també del endeutament, i com havia fet en plens anteriors, l’ alcalde va demanar que s’ esperés a final d’ exercici per fer una valoració, manifestant que ell creia que en aquest exercici hi hauria una reducció d’ aquest endeutament.

Es va parlar també problema del tendal de la llar d’ infants, resolt segons es va dir de manera satisfactòria, de l’ evolució de les obres de reparació de les voreres, del pla de seguretat del SES, de les obres de la teulada del teatre, de que la deixalleria encara no estava registrada com a tal, i d’ algun altre tema sobre les obres del pavelló.

Finalment es va donar la paraula al públic, i l’ únic tema que es va debatre va ser sobre les discrepàncies que hi ha hagut en l’ organització de la Festa Major, entre el joves de “La Pera” per un banda , i el regidor de festes i la comissió per l’ altre. Tot i que les postures varen estar força enfrontades durant el debat, jo em vaig quedar amb el missatge dels joves de La Pera de la seva voluntat de col•laborar en la organització d’ actes pel jovent, reclamant al mateix temps més protagonisme i autonomia, i amb el missatge del regidor de que l’ ajuntament sempre ha col•laborat en tot i continuaría fent-ho, que els donaria l’ autonomía i el suport que fes falta, sempre que els actes que es proposin s’ ajustin a la llei, i en el cas de la Festa Major que es programin en prou temps perquè es puguin coordinar amb la resta d’actes organitzats per la comissió i es tingui prou temps per poder-los incloure en el programa, aspecte que segons ell no s’ ha complert aquest any. Amb aquestes premisses, cal pensar que el proper any tenir un únic programa amb tots els actes de la Festa Major, i per extensió una Festa Major sense cap conflicte, tindria que ser “ bufar i fer ampolles”.

0 comentaris: