L’ impost sobre els bens immobles (IBI).

dijous, 6 de novembre de 2008


Saber si a Calldetenes paguem poc o molt per l’ IBI es un tema força complicat, ja que hi intervenen forces paràmetres que fan que qualsevol comparació sigui difícil, ja que en el conjunt de “rebuts “ que reben els veïns d’ un poble, es produeixin moltes combinacions posibles

Segons consta en la web de la diputació de Barcelona, aquest impost es pot incrementar de manera significativa per 4 motius:
1.- Per una revisió cadastral que ha comportat una actualització del valor cadastral.
2.- Per l’ increment del valor cadastral efectuat per la Llei de pressupostos.
3.- Per l’ increment del tipus impositiu per part de l’ajuntament.
4.- Per haver-se produït en l’immoble una alteració d’ordre físic, econòmic o jurídic, o una modificació del planejament urbanístic que afecta al seu valor cadastral.

Com es pot veure, només una es gestionada directament pels ajuntaments, per incidir en la puja dels rebuts.

Sobre el valor cadastral (fixat per llei, per revisió o replantejament urbanístic), l’ ajuntament aplica un coeficient per regular els ingressos que te que rebre per aquest concepte. La combinació d’ aquests factors i altres, implica una alta quantitat de casuístiques, que fan que siguin difícils les comparacions, i molt subjectives si es fan a partir de dos o tres rebuts.

Pot donar-se el cas, de que un ciutadà que per les raons que sigui tingui una valor cadastral molt baix de la seva propietat, i com a conseqüència d’ una de les revisions obligatòries del cadastre o per la llei de pressupostos, l’ import del seu rebut s’ incrementi de manera significativa, sense que l’ ajuntament i hagi tingut massa a dir. Crec que aquesta pot ser una opció, que expliqui el cas que comentava el portaveu de CiU, en l’ exemple que va posar en la seva resposta a un altre post d’ aquest bloc. Si no es així segur que ell ens podrà ampliar l’ informació.

També es pot donar el cas, que alguns ajuntaments apliquin factors de correcció mes baixos, pel sol fet de que tingui altres fonts d’ ingressos, dels que altres municipis no disposen i que els obliga a aplicar coeficients mes alts, per tal de mantenir serveis similars. Aquest podria ser l’ exemple d’ alguns municipis, que al disposar per exemple d’ un potent teixit industrial, no requereixen ser tant exigents en el tema del IBI, ja que tenen ingressos importants per altres conceptes.

Mirant de objectivar tots aquests factors, he comparat alguns municipis veïns, en base a ratis obtinguts de dividir el total d’ ingressos del ajuntament, per els rebuts emesos, probablement una comparació no del tot encertada i potser no prou rigorosa, però que a mi em sembla força objectiva si parlem del cost del IBI en municipis similars (Sant Julià, Santa Eugenia, Folgueroles i Calldetenes), i he arribat a un parell de conclusions:

1.- Calldetenes es dels quatre el municipis, el que ingressa menys pel sol rústic (3.818 € / any, una mitjana de 37€ per rebut), i el que mes Folgueroles (7.115€/any, una mitjana de 84,70 € per rebut).

2.- Pel que fa a les propietats urbanes, i comparant els mateixos pobles, a Calldetenes em surt un cost mig del rebut de 266€, mes baix que el de Sant Julià (277€) i mes alt que el de Folgueroles (254€), i també mes alt que el de Santa Eugenia (246€). Aquestes estimacions estan fetes amb dades del 2007, i molt probablement el 2008 Folgueroles tindrà un import força mes elevat, ja que han tingut revisió cadastral. Adjunto l’ enllaç on es parla de la revisió cadastral de Folgueroles, com argument per no apujar els impostos l’ any 2009, ja que segons sembla el 2008 ha pujat entre un 30 i un 50 per cent.

Suposant la bondat d’ aquest exercici, pot ser interessant repetir-lo un cop aplicades les puges previstes, i encara mes interessant intentar casar-ho amb els serveis rebuts. Adjunto l’ enllaç a la web del cadastre, on hi ha un munt d’ informació, per qui tingui la moral de fer les seves pròpies valoracions.

Tal com deia el començament, crec que es tracta d’ un tema força complex, on es fàcil arribar a conclusions equivocades, per l’ alta casuística de situacions que es poden produir. Es molt probable que hagi comés algun error en les meves afirmacions, i agrairé que qui estigui en condicions de rectificar-me ho faci, ja que crec que es un tema interessant per aprofundir, i qualsevol aportació serà benvinguda, ja que enriquirà el resultat final.

0 comentaris: